Line_Jumper_Abstand_9mm

LINE-JUMPER RM 1,00mm A=9mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 9020

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

2

Pin-Zahl

11,40mm x 2,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 9030

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

3

Pin-Zahl

11,40mm x 3,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 3040

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

4

Pin-Zahl

11,40mm x 4,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 9050

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

5

Pin-Zahl

11,40mm x 5,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 9060

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

6

Pin-Zahl

11,40mm x 6,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 9070

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

7

Pin-Zahl

11,40mm x 7,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 9080

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

8

Pin-Zahl

11,40mm x 8,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 9090

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

9

Pin-Zahl

11,40mm x 9,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 9100

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

10

Pin-Zahl

11,40mm x 10,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 9110

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

11

Pin-Zahl

11,40mm x 11,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=9mm

57 9310 9120

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

12

Pin-Zahl

11,40mm x 12,00mm