Line_Jumper_Abstand_12mm

LINE-JUMPER RM 1,00mm A=12mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2020

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

2

Pin-Zahl

14,40mm x 2,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2030

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

3

Pin-Zahl

14,40mm x 3,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2040

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

4

Pin-Zahl

14,40mm x 4,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2050

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

5

Pin-Zahl

14,40mm x 5,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2060

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

6

Pin-Zahl

14,40mm x 6,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2070

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

7

Pin-Zahl

14,40mm x 7,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2080

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

8

Pin-Zahl

14,40mm x 8,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2090

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

9

Pin-Zahl

14,40mm x 9,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2100

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

10

Pin-Zahl

14,40mm x 10,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2110

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

11

Pin-Zahl

14,40mm x 11,00mm

Line-Jumper RM 1,00mm Abstand=12mm

57 9311 2120

Art. Nr.

1,00mm

Raster

0,50mm

Pin-Breite

12

Pin-Zahl

14,40mm x 12,00mm